Myynti- ja toimitusehdot

T.J. Pyykkönen Oy:n myynti- ja toimitusehdot

1. Soveltamisala

Näitä yleisiä ehtoja sovelletaan T.J. Pyykkönen Oy:n (jäljempänä myyjän tai toimittajan) valmistamaan ja toimittamaan tai myyjän jälleenmyynnin kohteena olevaan tavaraan. Nämä ehdot ovat voimassa toistaiseksi.

2. Kaupan päättäminen

2.1 Tarjous

Tarjous ehtoineen on voimassa sitoumuksetta 30 päivää, ellei tarjoukseen ole toisin merkitty tai tavaran ominaisuuksista muuta johdu. Tarjous liitteineen on myyjän omaisuutta, eikä sitä saa antaa tiedoksi kolmannelle tai käyttää muullakaan tavalla.

2.2 Hinta

Hinnat on annettu sitoumuksetta. Hinnat perustuvat tarjouspäivän valuuttakursseihin, arvonlisäveroihin ja muihin julkisiin varoihin ja maksuihin. Mikäli näissä tapahtuu oleellisia muutoksia kaupankohteen toimituspäivään mennessä, pidättää myyjä itsellään oikeuden  vastaaviin maksujen korotuksiin.

3. Osapuolten velvollisuudet

3.1. Toimitusaika

Myyjä on velvollinen toimittamaan tavaran ostajalle sopimuksen mukaisesti. Myyjällä on kuitenkin oikeus poiketa sovitusta toimitusajasta, jos toimitus viivästyy sellaisen esteen vuoksi, jota myyjä ei voi kohtuudella voittaa. Sopimuksen täyttyminen edellyttäisi sellaisia uhrauksia, jotka eivät ole kohtuullisia sopimuksen kauppa summaan nähden.

3.2. Tavaran luovutus

Tavara katsotaan luovutetuksi, kun ostaja tai joku hänen lukuunsa on ottanut sen hallintaansa.

3.3. Vakuutus

Tavaran kuljettaja vakuuttaa kuljetuksen, ei kuorman purkua. Myyjä vakuuttaa siilojen asennustyön niin kauan kuin työ on luovutettu. Muilta osin vakuutukset ovat ostajan vastuulla.

3.4 Takuu

Ellei toisin sovita, on tavaralla voimassa myyjän ehtojen mukainen takuu. Vertaa kohta 10.

3.5 Pakkaus ja kuljetus

Myyjä pakkaa ja toimittaa tavaran siten, että se normaalioloissa tulee perille käyttötarkoitukseensa nähden tavanomaisessa kunnossa.

3.6 Myyjän viivästys

Milloin toimitus on vaarassa viivästyä merkittävästi yli sovitun toimitusajan, on myyjä velvollinen heti tämän tietäessään ilmoittamaan siitä ostajalle. Ellei toisin ole kirjallisesti sovittu, ei myyjä ole velvollinen korvaamaan asiakkaalle viivästyksestä mahdollisesti aiheutunutta vahinkoa. Voidakseen vedota viivästykseen, on ostajan reklamoitava kohtuullisessa ajassa sopimuksen mukaisen toimitusajan päättymisestä.

3.7 Kauppahinnan maksu

Ostaja on velvollinen maksamaan kauppahinnan sovittujen ehtojen mukaisesti. Mikäli maksuehdoista ei ole erikseen sovittu, on se 10 päivää netto tavaran toimituksesta. Maksuviivästyksen sattuessa on ostaja velvollinen suorittamaan kulloinkin voimassa olevan viivästyskoron tai ostohetkellä sovitun koron, joka laskutetaan kustakin eräpäivästä lukien. Jos ostaja laiminlyö tilaamansa tavaran vastaanottamisen sopimuksen mukaisesti, on hän siitä huolimatta velvollinen korvaamaan kauppahinnan aivan kuin olisi ottanut tavaran vastaan. Jos ostaja tavaran virheellisyyteen vedoten kieltäytyy maksamasta kauppahintaa, on hänen kuitenkin maksettava tavaran tai laskun virheetön osa sopimuksen mukaisesti.

Mikäli ostaja laiminlyö sovittuja maksusuorituksia, on myyjällä oikeus viivyttää toimituksia, kunnes erääntyneet maksut on suoritettu. Sovitun toimitusajan katsotaan tällöin siirtyneen vastaavasti, eikä ostajalla ole oikeutta esittää myyjälle mitään toimitusajan siirtymisestä johtuvaa korvausvaatimusta tai purkaa kauppa.

Mikäli kaupankohteen (kone, laite, yms.) rahoitukseen tulee myyjän takuuna pankkilaina, tunnustaa ostaja luoton suuruisen haltijavelkakirjan, jonka sisällön maksamisen vakuudeksi myyjä on oikeutettu ostajan kustannuksella hakemaan kiinnityksen myytyyn koneeseen. Haltijavelkakirja on pantiksi ensisijaisesti pankille koneen rahoitukseen myönnetystä luotosta ja toissijaisesti ostajan myyjälle olevien vastuiden täyttymiseen.

Ostaja vastaa henkilökohtaisesti yhdessä yrityksen kanssa kauppahinnan maksamisesta.

3.8 Ostajan velvollisuus tarkastaa tavara.

Ostaja on velvollinen tarkastamaan tavaran ja reklamoimaan mahdollisesta virheestä myyjälle seitsemän (7) päivän kuluessa tavaran vastaanottamisesta ilman aiheetonta viivytystä uhalla, että hän muuten menettää oikeutensa vedota virheeseen. Jos ostajalla on ollut tilaisuus tarkastaa tavara tai tavaraa koskeva näyte ennen kaupan päättämistä, hän ei voi virheenä vedota seikkaan, joka hänen olisi pitänyt tarkastuksessa havaita. Kuljetus vauriot tulee olla kirjattuna rahtikirjassa.

3.9 Välillinen vahinko

Myyjä ei vastaa toimituksen virheellisyydestä ostajalle mahdollisesti aiheutuvaa välillistä vahinkoa.

4. Kaupan purkaminen

4.1 Ostajan oikeus purkaa kauppa

Ostajalla on oikeus purkaa kauppa, jos myyjän syystä tapahtuvalla viivästyksellä tai tavaran virheellisyydellä on hänelle olennainen merkitys ja myyjä käsitti tämän tai myyjän olisi pitänyt se käsittää, eikä myyjä ole toimittanut tavaraa taikka korjannut virhettä tai toimittanut uutta tavaraa kohtuullisessa ajassa ostajan huomautettua viivästyksestä tai virheestä.

4.2. Myyjän oikeus purkaa kauppa

Jos kauppahintaa ei makseta määräaikana tai ostaja laiminlyö, myötävaikuttaa kauppaan sopimuksen mukaisesti, taikka ei nouda tai vastaanota tavaraa. Myyjällä on oikeus pysyä kaupassa ja vaatia maksua tai, ellei viivästys tai laiminlyönti ole myöhäinen, purkaa kauppa, jolloin ostaja on velvollinen maksamaan sopimussakkoa myyjän kärsimän vahingon määrän, kuitenkin vähintään  20 % kauppahinnasta. Myyjällä on oikeus purkaa kauppa myös, jos ostajan ilmoituksen perusteella tai muuten voidaan päätellä, että ostajan suoritus tulee viivästymään tavalla, joka oikeuttaisi kaupan purkamiseen.

4.3 Ylivoimainen este

Näiden ehtojen kohdassa 3.1 mainittujen syiden estäessä toimituksen ja toimitusajan pidentyessä tästä syystä kohtuuttomasti, on sekä ostaja että myyjä oikeutettu korvausvelvollisuudetta purkamaan kauppa ilmoittamalla siitä kirjallisesti toiselle sopijapuolelle.

5. Omistusoikeus

Tavara on myyjän omaisuutta, kunnes kauppahinta kokonaisuudessaan on maksettu, ellei tavaran laadusta tai lainsäädännöstä muuta johdu.

6. Erimielisyyksien ratkaisu

Elleivät osapuolet keskinäisin neuvotteluin pysty selvittämään erimielisyyksiään, ratkaistaan ne välimiesmenettelyllä.

7. Vaihtokone

Ostaja vakuuttaa, että vaihtokone on arviointitilanteen mukaisessa kunnossa, että kone on täysin maksettu, konetta ei ole pantattu eikä kone ole myymis- ja hukkaamiskiellossa. Ostajan on kustannuksellaan pidettävä vaihtokone vakuutettuna tulipalon tai  muun syyn aiheuttaman vahingoittumisen varalta määrästä, joka ei alita koneen arvoa, siihen saakka, kunnes kone on luovutettu myyjälle.

8. Muut dokumentit ja sopimukset

Uusin tarjous, sopimus tai tilausvahvistus korvaa kaikki aikaisemmat vastaavat dokumentit sekä kirjalliset, että suulliset sopimukset.

9. Asennustyöt

Jos toimitus sisältää asennustöitä, Tilaaja vastaa kaikista Toimittajasta riippumattomista syistä aiheutuneista, asennuksen keskeytymisestä seuraavista kuluista. Perustoimitus sisältää vain siinä mainitut työt ja matkakulut. Mikäli sovittua työtä ei voida suorittaa sovittuna ajankohtana tai työ keskeytyy Toimittajasta riippumattomista syistä, siirtyvät tästä aiheutuvat kaikki kulut Tilaajalle. Työ- ja matka-aika sekä matka- ja majoituskulut, kulloinkin voimassa olevan Toimittajan hinnaston mukaan. Tarvikkeet ja varaosat erillisen tarjouksen tai hinnaston mukaan.

Liete- ja virtsa-allas toimituksissa tulee ennen asennuksesta sopimista tarkastaa, että kaivannon mitat ovat tilausvahvistuksen mukaiset. Mikäli Toimittajasta riippumattomista syistä töitä ei voida kaivannon mittojen takia aloittaa vaikka asentajat ovat työmaalle saapuneet, tai työt keskeytyvät, siirtyvät tästä aiheutuvat kustannukset Tilaajan vastuulle. Toimittaja laskuttaa toteutuneet kulut kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaan.

Siilojen asennuksessa pohjalaatta tulee olla valmiina ja laatan ympäristö täytetty sekä tasattu, noin kymmenen senttiä laatan pinnasta alempana sekä metrin laatan laidasta ulospäin, ennen asennuksen aloituksesta sopimista. Mikäli töitä ei voida aloittaa ja asennus on sovittu alkavaksi, siirtyvät viivästyksestä tai keskeytyksestä aiheutuvat kustannukset Tilaajan vastuulle, kunnes pohjatyöt ja ympäristö on valmis ja turvallinen asennuksen aloittamiselle. Toimittaja laskuttaa toteutuneet kulut kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaan. Mikäli asennusta ei voida aloittaa sovittuna aikana siirtyy asennus asennusjonossa viimeiseksi.

10. T.J. Pyykkönen Oy:n takuuehdot

 • T.J. Pyykkönen Oy:n tuotteet takuuehtojen mukaan
 • takuu vastaa omista ja (alihankkijoiden) osista samoin perustein
 • ohjauskaapit, sähkömoottorit, vaihteet ja ostokomponentit sekä muut laitteet, valmistajan tai maahantuojan takuuehtojen mukaan.
 • osat toimitetaan veloituksetta, rikkoutuneet osat palautetaan valmistajalle veloituksetta takuutarkastukseen
 • takuutöiden matkakustannukset veloitetaan aina asiakkaalta
 • takuu koskee materiaali- ja valmistusvirheitä
 • takuu edellyttää ajan tasalla olevaa huoltopäiväkirjaa asiakkaan puolelta
 • osien vaihtotyö sisältyy takuuseen
 • takuu edellyttää että valmistajan ja toimittajan antamia käyttö-, huolto- ja asennusohjeita on noudatettu

Takuu ei vastaa

 • kuluvia osia
 • jos huolto on ollut puutteellinen tai on poikennut valmistajan ohjeista
 • nosturikustannuksia
 • Virheestä aiheutuneita sivukuja
 • matkakuluja